Regulamin

Regulamin

Regulamin  określający warunki i czas trwania Akcji promocyjnej prowadzonej przez Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej przyznawania elektronicznych Kuponów rabatowych w związku z zakupem licencji na korzystanie z pakietów online o nazwie „Lexoteka” /Nr 2.2017


SPIS TREŚCI 
§ 1 
Definicje wybranych pojęć 
§ 2 
Postanowienia ogólne 
§ 3 
Zasady przyznawania Kuponów rabatowych 
§ 4 
Zasady wykorzystania Kuponów rabatowych 
§ 5 
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy. Utrata prawa do korzystania z Kuponu rabatowego 
§ 6 
Oświadczenia Klienta 
§ 7 
Reklamacje 
§ 8 
Postanowienia końcowe 

 § 1
[Definicje wybranych pojęć]

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
     1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

 1. „WK"- należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000441434, o kapitale zakładowym/kapitale wpłaconym w całości w wysokości 15.000.524 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277; WK jest organizatorem Akcji promocyjnej;
 2. „Kliencie"- należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą studentem w rozumieniu ustawy, kształcącą się na studiach wyższych prowadzonych przez uczelnię wyższą na kierunku prawo, która w okresie trwania Akcji promocyjnej zawarła z WK ważną umową licencyjną, na mocy, której korzysta z pakietów online wydawanych przez WK w ramach gamy produktów „LEX” pod nazwą „Lexoteka” (dalej „Lexoteka") przez okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy;  
 3. „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. „studiach wyższych” – należy przez to rozumieć studnia wyższe w rozumieniu ustawy (tj. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię wyższą uprawnioną do ich prowadzenia);
 5. „uczelnię wyższą” – należy przez to rozumieć uczelnię wyższą w rozumieniu ustawy (tj. szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie, niezależnie od tego, czy jest uczelnią publiczną czy niepubliczną), która ma siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. „Akcji promocyjnej"- należy przez to rozumieć akcję marketingową, której celem jest zwiększenie sprzedaży podręczników WK oraz zainteresowanie sprzedażą Lexoteki, skierowaną do Klientów, w okresie trwania i na zasadach wskazanych w Regulaminie, która polega na przyznawaniu przez WK Klientom Kuponów rabatowych w związku z zawarciem przez nich umowy na korzystanie z Lexoteki w okresie trwania Akcji promocyjnej;
 7. „okresie trwania Akcji promocyjnej” – należy przez to rozumieć okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., w którym przyznaje Klientom Kupony rabatowe w związku z zakupem licencji na Lexotekę na okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy;
 8. „Kuponie rabatowym" lub zamiennie „Kuponie” - należy przez to rozumieć mający postać elektronicznego zapisu kupon przesyłany Klientowi przez WK pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta WK w związku z zawarciem przez niego z WK w okresie trwania Akcji promocyjnej umowy licencyjnej na korzystanie z Lexoteki przez okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, uprawniający go do uzyskania w okolicznościach i na zasadach określonych w Regulaminie, wskazanego w treści Kuponu rabatu (zniżki) w wysokości 40 % od ceny katalogowej na zakup podręczników WK;
 9. „termin ważności Kuponu” – należy przez to rozumieć okres, w którym Klient może wykorzystać Kupon rabatowy zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem na zakupy podręczników WK w księgarni internetowej WK; okres ten wynosi sześć miesięcy od dnia doręczenia Kuponu Klientowi i jest wskazany w treści Kuponu;
 10. „księgarni internetowej WK"- należy rozumieć przez to księgarnię internetową prowadzoną przez WK pod adresem https://student.profinfo.pl/; 
 11. „podręczniku WK"- należy rozumieć przez to wydawnictwo książkowe w postaci drukowanej, którego wydawcą jest WK, mające charakter podręcznika akademickiego, oferowane w księgarni internetowej WK; pojęcie podręcznika WK obejmuje również podręczniki oferowane w ramach księgarni internetowej WK, a wydane jeszcze przez LexisNexis Polska Sp. z o.o., której następcą prawnym jest Wolters Kluwer Polska S.A.; 
 12. „kodzie Kuponu rabatowego"- należy przez to rozumieć kod alfanumeryczny do jednorazowego użycia, czyli ciąg 12 (dwunastu) znaków w postaci liter i cyfr, który umożliwia jednorazowe, dokonane na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystanie przez Klienta Kuponu rabatowego przy zakupie podręcznika WK w księgarni internetowej WK w sposób określony Regulaminem dokonywania zakupów;
 13. „Regulaminie dokonywania zakupów" - należy przez to rozumieć regulamin księgarni internetowej WK i który zamieszczony jest na stronie http://www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html;
 14. „cenie" - należy przez to rozumieć cenę netto + VAT, czyli cenę brutto;
 15. „konsumencie” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przyjmuje się, że Klienci mają status konsumentów w rozumieniu Regulaminu;
 16. „UPK” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 17. „Stronach” – należy przez to rozumieć WK i Klienta jako strony umowy licencyjnej na korzystanie z Lexoteki;
 18. „cenie promocyjnej" - należy przez to rozumieć cenę, którą winien uiścić Klient na rzecz WK z tytułu zakupu podręcznika WK w ramach księgarni internetowej WK przy wykorzystaniu Kuponu rabatowego, tj. cenę uwzględniającą udzielony przez WK Klientowi w związku z wykorzystaniem Kuponu rabat w wysokości 40 % od ceny katalogowej;
 19. „cenie katalogowej” – należy przez to rozumieć cenę podstawową, stosowaną przez WK w odniesieniu do podręcznika WK oferowanego poza Akcją promocyjną, niezawierającą obniżek, rabatów, upustów ani tym podobnych elementów promocyjnych czy wynikających z innych niż Akcja promocyjna akcji specjalnych;
 20. „cenie" - należy przez to rozumieć cenę brutto, tj. cenę netto powiększoną o podatek od towarów i usług należny według stawek obowiązujących w dacie wystawienia przez WK faktury VAT.


§ 2
[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji promocyjnej, w tym zasady dotyczące przyznawania Kuponów rabatowych przez WK i zasady dotyczące ich wykorzystywania przy dokonywaniu zakupów podręczników WK w księgarni internetowej WK.
 2. Akcja promocyjna rozpoczyna się od dnia 1 października 2017 r. i trwa do dnia 30 listopada 2017 r.
 3. Akcja promocyjna stanowi fragment działań marketingowych, podejmowanych przez WK w celu zachęcenia Klientów do dokonywania zakupów licencji na Lexotekę oraz zwiększenia sprzedaży podręczników WK.
 4. Kupony rabatowe są przyznawane przez WK Klientom w związku z zakupieniem przez nich w okresie trwania Akcji promocyjnej (ust. 2 powyżej) licencji na korzystanie z Lexoteki przez okres 12 (słownie: dwanaście) miesięcy. Akcją promocyjną nie są zatem objęte osoby niemające statusu Klienta w rozumieniu Regulaminu, w tym takie osoby, które co prawda dokonały zakupu licencji na korzystanie z Lexoteki, ale na okres abonamentowy inny (dłuższy lub krótszy) niż dwanaście miesięcy.
 5. Otrzymany Kupon rabatowy może być zrealizowany przez Klienta, któremu WK go przyznało, przy zakupie podręcznika WK w księgarni internetowej WK w okresie wskazanym w jego treści (termin ważności Kuponu) i jedynie w odniesieniu do podręczników WK, z zastrzeżeniem innych ograniczeń określonym w treści Regulaminu. Powyższe oznacza w szczególności, że:
  a) otrzymanego Kuponu nie można wykorzystać przy zakupie innych niż podręczniki WK produktów/usług;
  b) Kupon traci ważność po upływie terminu jego ważności, w sytuacji opisanej w § 3 ust. 4 Regulaminu lub w sytuacji opisanej w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 6. Kupon rabatowy uprawnia Klienta do dokonania, w ramach księgarni internetowej WK i w terminie ważności Kuponu, zakupu podręcznika WK po cenie promocyjnej, tj. z rabatem 40% od ceny katalogowej danego ww. podręcznika. WK podkreśla jednocześnie, że jednym zakupem dokonanym przez Klienta w ramach Akcji promocyjnej przy wykorzystaniu jednego Kuponu rabatowego może być objęty więcej niż jeden podręcznik WK tylko, o ile są to różne podręczniki WK; niedopuszczalne jest, zatem dokonanie zakupu w ramach Akcji promocyjnej, z wykorzystaniem jednego Kuponu rabatowego, dwóch lub więcej egzemplarzy tego samego podręcznika WK.
 7. Klient nie może przenieść praw do Kuponu rabatowego ani praw z nim związanych na osobę trzecią; Kupon rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem i zapisami zawartymi w jego treści tylko przez tego Klienta, któremu WK przyznał go w związku z nabyciem licencji na Lexotekę w okolicznościach opisanych w Regulaminie. Przyjmuje się, że poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient zobowiązuje się do niezbywania Kuponu rabatowego. 

  § 3
[Zasady przyznawania Kuponów rabatowych]

 1. Aby otrzymać Kupon rabatowy Klient musi dokonać w okresie trwania Akcji promocyjnej zakupu licencji na korzystanie z Lexoteki.
 2. Z uwagi na model sprzedaży licencji na korzystanie z Lexoteki, zgodnie, z którym jednemu licencjobiorcy mającemu status konsumenta może być udzielona wyłącznie jedna licencja na Lexotekę, oraz fakt, że Klient posiada status konsumenta, przyjmuje się, że jednemu Klientowi może być przyznany wyłącznie jeden Kupon rabatowy.
 3. Kupon rabatowy ma postać zapisu elektronicznego i zostanie przesłany przez WK Klientowi, który nabył do niego prawo zgodnie z Regulaminem, listem elektronicznym na adres poczty elektronicznej Klienta podany w WK przy dokonywaniu zakupu licencji na Lexotekę, po uiszczeniu przez Niego ceny należnej WK z tytułu zawarcia umowy licencyjnej na Lexotekę. Jeżeli Klient pozostanie w opóźnieniu z płatnością o okres dłuższy niż 14 dni, z upływem ww. okresu utraci prawo do ww. Kuponu rabatowego. Podkreśla się, zatem, że - z zastrzeżeniem pozostałych warunków Akcji promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie - otrzymanie Kuponu następuje wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta ceny za Lexotekę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Na każdym przesłanym w ww. sposób Kuponie rabatowym wskazany zostanie:  

            -kod Kuponu rabatowego,
            -termin ważności Kuponu rabatowego, czyli okres, w którym jest możliwe skorzystanie z otrzymanego od WK Kuponu rabatowego
             na zasadach określonych w Regulaminie; bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu doręczenia Klientowi Kuponu rabatowego,
            -informacja o rabacie wraz z podaniem jego wysokości (40%),
            -adres www. księgarni internetowej WK oraz adres strony www., pod którą dostępny jest Regulamin. 

 

§ 4
[Zasady wykorzystania Kuponów rabatowych]

 1. Otrzymany Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Klienta, któremu go przyznano, przy zakupie podręcznika WK dokonanym w księgarni internetowej WK w terminie ważności Kuponu.
 2. Kupon rabatowy wykorzystany po terminie ważności w nim określonym nie zostanie uwzględniony przez WK, co oznacza, iż zniżka z jego tytułu nie przysługuje.
 3. Klient odpowiada za zachowanie w poufności Kuponu rabatowego otrzymanego od WK, w tym kodu rabatowego zawartego w treści Kuponu. Próba skorzystania z Kuponu rabatowego przez inną niż Klient, któremu kupon ten przyznano, osobę powoduje jego unieważnienie, co oznacza, iż nikt nie może z niego skorzystać. Jeżeli dana osoba wykorzysta Kupon rabatowy zamiast Klienta, Klient traci prawo do zniżki temu Kuponowi przypisanej.
 4. Kupon rabatowy można wykorzystać tylko raz, tj. przy jednorazowym zakupie podręczników WK (tj. w ramach tzw. jednego koszyka), niezależnie od tego, czy Klient kupił jeden podręcznik WK, dwa czy więcej, bez uszczerbku dla ograniczenia wskazanego w § 2 ust. 6 zd. drugie Regulaminu.
 5. Ze skorzystaniem z otrzymanego Kuponu rabatowego przez Klienta wiążą się następujące czynności:  
  a) Klient rejestruje się i następnie/lub loguje w księgarni internetowej WK zgodnie z zamieszczonymi na jej stronie internetowej instrukcjami. W przypadku Klientów korzystających już z programów lub z systemu autoryzacyjnego WK logowanie do księgarni internetowej następuje automatycznie; 
  b) Klient dokonuje w księgarni internetowej WK zakupu podręcznika lub podręczników WK na określoną kwotę; 
  c) Klient wpisuje w odpowiednim polu przewidzianym do tego w formularzu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej księgarni internetowej WK wskazany na otrzymanym Kuponie rabatowym kod rabatowy; 
  d) tym samym, po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, o którym mowa wyżej w pkt c), w tym prawidłowym wpisaniu kodu rabatowego, wartość brutto zamówienia złożonego przez Klienta na zakup podręcznika/podręczników WK zostaje pomniejszona o rabat 40% i jest to kwota należna do zapłaty.
  Nie ma możliwości zamiany Kuponu rabatowego na innego rodzaju świadczenie WK na rzecz Klienta. 

§5
[Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy. Utrata prawa do korzystania z Kuponu rabatowego]

 1. W następstwie prawidłowo złożonego zamówienia przez Klienta na zakup podręcznika WK w okresie trwania Akcji promocyjnej w sposób określony w Regulaminie dokonywania zakupów oraz w niniejszym Regulaminie, między WK a Klientem zostaje zawarta umowa mająca za przedmiot zakup podręcznika WK po cenie promocyjnej. W braku odmiennych postanowień Stron prawa i obowiązki Stron ww. umowy określają Regulamin dokonywania zakupów i niniejszy Regulamin.
 2. Zgodnie z przepisami UPK jako konsument Klient ma prawo odstąpić od ww. umowy. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 9 Regulaminu dokonywania zakupów, z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku, gdy Klient skutecznie odstąpi od umowy zakupu podręcznika WK, którego dokonał przy wykorzystaniu Kuponu rabatowego, wówczas WK zwraca uiszczoną przez Klienta cenę (tj. tę kwotę, którą zapłacił po pomniejszeniu ceny podręcznika WK o rabat wskazany w treści Kuponu) i, o ile odstąpienie ma miejsce w okresie trwania Akcji promocyjnej, przesyła Klientowi nowy Kupon rabatowy, zawierający nowy kod rabatowy do wykorzystania na zasadach określonych Regulaminem.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy na zakup licencji na korzystanie z Lexoteki, w związku z którą Klient otrzymał Kupon rabatowy lub gdy z innych przyczyn leżących po stronie Klienta umowa ta ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Klient traci uprawnienia opisane w treści Regulaminu, w szczególności zaś prawo do korzystania z Kuponu rabatowego i związanego z nim rabatu. Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu utraty ww. prawa.
 5. Postanowienia ust. 4 powyżej oznaczają, że w razie odstąpienia Klienta od umowy na zakup licencji na korzystanie z Lexoteki, w związku, z którą Klient otrzymał Kupon rabatowy lub gdy z innych przyczyn leżących po stronie Klienta umowa ta ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu, doręczony Klientowi w związku z tą umową, ale jeszcze niewykorzystany przez Klienta, Kupon rabatowy traci ważność, co oznacza, że Klient nie może z niego skorzystać. Jeżeli natomiast do odstąpienia od ww. umowy licencyjnej na Lexotekę lub jej rozwiązania lub wygaśnięcia z przyczyn leżących po stronie Klienta doszło już po wykorzystaniu Kuponu rabatowego przez Klienta, w wyniku czego Klient zapłacił za zakup podręcznika WK cenę niższą o wartość tego Kuponu, Klient w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ww. umowy winien dokonać na rzecz WK dopłaty kwoty stanowiącej równowartość rabatu udzielonego Klientowi w związku z otrzymanym Kuponem (tj. o który obniżono mu cenę). WK informuje Klienta o powyższym przesyłając mu na adres e-mail, na który wcześniej przesłała Kupon rabatowy, dane niezbędne do dokonania ww. dopłaty, w tym wskazując jej wysokość.
 6. Niezależnie od okoliczności, w których dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 4-5 powyżej, WK nie jest zobowiązana do zapłaty ani wypłaty Klientowi równowartości Kuponu rabatowego, który w związku z jej zawarciem został mu przyznany.

§ 6
[Oświadczenia Klienta]

 1. Klient winien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Przy zakupie podręcznika WK w ramach formularza zamówienia pojawi się między innymi formuła akceptacji Regulaminu oraz akceptacji Regulaminu dokonywania zakupów. Zakup podręcznika WK dokonany w okresie trwania Akcji promocyjnej i zaakceptowanie przy dokonywaniu ww. zakupu niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dokonywania zakupów będzie jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią (tj. z treścią niniejszego Regulaminu i Regulaminu dokonywania zakupów) oraz ich akceptacją.
 3. Akceptacja Regulaminu, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczeń o treści następującej:
  a. dobrowolnie zaakceptowałem treść Regulaminu;
  b. wyrażam zgodę na otrzymanie Kuponu rabatowego, zawierającego m.in. kod Kuponu rabatowego, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracji w księgarni internetowej WK lub formularzu rejestracji w systemie autoryzacyjnym WK, a także na wysyłanie na ww. adres wiadomości od WK dotyczących Akcji promocyjnej, w tym informacji o modyfikacjach czy zmianach, którym została ona poddana lub które zostaną do niej wprowadzone, a także o ew. zmianach Regulaminu;
  c. będę utrzymywał/utrzymywała w tajemnicy przesłany mi przez WK w treści Kuponu kod Kuponu rabatowego; wiem, że ujawnienie tego kodu może spowodować to, iż osoba trzecia będzie mogła, mimo braku stosownego uprawnienia, posługując się moimi danymi adresowymi, skorzystać z Kuponu rabatowego, pozbawiając mnie w ten sposób możliwości skorzystania z niego.

 

§ 7
[Reklamacje]

Wszelkie reklamacje dot. nieprawidłowości w zakresie przyznawania Kuponów rabatowych i korzystania z nich w okresie trwania Akcji promocyjnej mogą być składane w ramach procedury reklamacji określonej w § 9 Regulaminu dokonywania zakupów. 

§ 8
[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin może być zmieniony przez WK.
  2. WK zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego regulaminu w trakcie trwania Akcji promocyjnej. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu. Jeżeli WK będzie zainteresowana związaniem Klienta nowym regulaminem lub zmienionym Regulaminem, to winna wysłać jego treść na adres Klienta na co najmniej 15 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu, pouczając Klienta o prawie do wypowiedzenia umowy w zakresie dot. korzystania z Kuponu rabatowego w ww. trybie. Jeżeli w terminie 15 dni od dnia doręczenia ww. zmienionego lub nowego regulaminu Klient nie dokona wypowiedzenia umowy ww. zakresie ze skutkiem natychmiastowym, odpowiednio nowy lub zmieniony regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowe ani zmieniony regulamin nie będzie miał zastosowania do Klienta; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin.
 2. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych Kuponu rabatowego czy innych zastosowanych przez WK, ani ingerowania w jego treść. 
  4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lexoteka.pl/regulamin
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK.
 4. Przed zawarciem umowy na zakup podręcznika WK w ramach Akcji promocyjnej, tj. przy wykorzystaniu Kuponu rabatowego, WK dostarczy Klientowi Regulamin.
 5. Zastrzega się, że Klienta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:
 6. a) które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853c.) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
 7. b) które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.